دمای بدن انسان

دمای بدن انسان

دروغ گفتن باعث گرم شدن بینی می شود؟+ نکاتی در مورد دمای بدن انسان

دروغ گفتن باعث گرم شدن بینی می شود؟+ نکاتی در مورد دمای بدن انسان

 دمای طبیعی بدن انسان یک عدد است که تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند و گاهی این تغییرات مفید و گاهی خطرناک است، در ادامه به چند نکته و واقعیت مهم در این باره اشاره می شود