هاشمی طبا، سید مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری

کاندیدای ریاست جمهوری: دخترم بیکار است