جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه...

  گفت :

    " همه ی ِ ته ُ توی ِ دلت این جاست ...

      الان می خونمشون ... "

     فنجون را که چرخوند ...

     اصلا انگار نه انگار که ...

     این همه حرف ...

     دَلمَه کرده توی ِ فنجون ِ لب پریده ی ِ دلم .

     کلی حرف بیرون ریخت  .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا  

     با انگشت ...

     جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه ...

     چید ِ شون :

نون اینجا ، بعدت ، حالا..............................................

  نُ ت ه ا ی ِ  ( نت های ِ )

       آ ه ن گ ِ  ( آهنگ ِ )

                ع ش ق  ( عشق )

                         ا س ت   ( است )

 آ و ا ی ِ   ( آوای ِ )

        د ل ت ا ن  ( دلتان )  

             ا ن گ ا ر ی  ( انگاری )


نمی دونم چرا ...

     سرش رو که آورد بالا ...

     از لبخند ِش خیلی  ناراحت  بودم .

     با تعجب ِ من ...

     لبخندش وا رفت  .

     نگاهش رو برگردوند رو حرف ها ...

     جمع ِ شون کرد ریختشون تو فنجون .

     فنجون رو برگردوند ...

     دوباره همون حرف ها ریختن بیرون .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی  ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا  

     با انگشت ...

     جوری که انگار داره سرنوشتم رو می نویسه ...

     چید ِ شون :

     الف اینجا ، بعد نون ، حالا گاف ............................................

  ا ن گ ا ر  ( انگار )

      ت ن ه ا ی ی ِ ( تنهائی ِ )

   د ل      ( دل )

      ت ا و ا ن ِ   ( تاوان ِ )

                  گ ن ا ه ِ    ( گناه ِ )

                      ع ا ش ق ی   ( عاشقی ) 

               ا س ت   ( است )


   نمی دونم چرا ...

     سرش رو که آورد بالا ...

     از لبخندم  خیلی  ناراحت  بود!

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: وبلاگ ستاره سها