فرهنگ و هنر

هنرهای سنتی

دلدادگان و عشاقی که تصویرشان در کتب قدیمی نقش بست + عکس
اگر سری به دنیای ادبیات بزنیم، به صدها داستان عاشقانه برمی‌خوریم که هر کدام روایتی از عشق دو انسان با همۀ فراز و فرودهایش هستند. در این مقاله برخی از تصاویری که از عشاق در کتب قدیمی به تصویر کشیده شده اند را معرفی می نماییم
X