مترو تهران یکی از مهم ترین و اساسی ترین وسایل حمل و نقل عمومی میباشد که هم قیمت مقرون به صرفه ای دارد و هم بدون ترافیک و معطلی مسافران را جا به جا میکند.

همواره یکی از دغدغه های مسافرانی که قصد استفاده از این وسیله نقلیه را دارند، چگونگی محاسبه زمان سفر با مترو است و اینکه زمان خود را با حرکت قطار ها هماهنگ کنند.

برنامه خطوط مترو و حرکت قطارها

بر اساس وبسایت کارناوال https://www.karnaval.ir/blog/introduction-tehran-metro و این آدرس اینترنتی که به راهنمای خطوط مترو تهران و جدول زمانبندی آن اشاره دارد که تمامی آن جدول در زیر برای شما آورده شده است و به راحتی میتوانید برنامه های کاری خود را با زمان حرکت قطارها هماهنگ نمایید.

خط 1 از مبدا تجریش:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:00

15 دقيقه

05:30-06:00

15 دقيقه

06:00-06:30

15 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:30-08:30

10 دقيقه

06:30-06:50

5 دقيقه

06:30-11:00

5 دقيقه

08:30-20:40

7 دقيقه

06:50-07:06

4 دقيقه

11:00-15:30

6 دقيقه

20:40-22:30

10 دقيقه

07:06-08:58

3.30 دقيقه

15:30-19:00

5 دقيقه

 

 

08:58-10:10

4 دقيقه

19:00-20:24

6 دقيقه

 

 

10:10-11:00

5 دقيقه

20:24-21:20

8 دقيقه

 

 

11:00-15:30

6 دقيقه

21:20-22:30

10 دقيقه

 

 

15:30-16:00

5 دقيقه

 

 

 

 

16:00-16:28

4 دقيقه

 

 

 

 

16:28-18:20

3.30 دقيقه

 

 

 

 

18:20-20:12

4 دقيقه

 

 

 

 

20:12-20:30

6 دقيقه

 

 

 

 

20:30-21:10

8 دقيقه

 

 

 

 

21:10-22:30

10 دقيقه

 

     


خط 1 از مبدا شهرری:

 

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:45

5 دقيقه

05:30-10:02

5 دقيقه

06:00-07:30

10 دقيقه

05:45-06:05

4 دقيقه

10:02-14:32

6دقيقه

07:30-20:00

7 دقيقه

06:05-07:57

3.30 دقيقه

14:32-18:02

5 دقيقه

20:00-21:30

10 دقيقه

07:57-09:09

4 دقيقه

18:02-19:50

6 دقيقه

21:30-22:30

15 دقيقه

09:09-09:59

5 دقيقه

19:50-20:30

8 دقيقه

 

 

09:59-14:29

6 دقيقه

20:30-21:30

10 دقيقه

 

 

14:29-14:59

5 دقيقه

21:30-22:30

15 دقيقه

 

 

14:59-15:27

4 دقيقه

 

 

 

 

15:27-17:19

3.30 دقيقه

 

 

 

 

17:19-19:11

4 دقيقه

 

 

 

 

19:11-19:35

6 دقيقه

 

 

 

 

19:35-20:30

8 دقيقه

 

 

 

 

20:30-21:30

10دقيقه

 

 

 

 

21:30-22:30

15 دقيقه

 

 

 

 

 
خط 2 از مبدا صادقیه:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:40

10 دقيقه

05:30-06:00

10 دقيقه

06:00-08:00

10 دقيقه

05:40-06:04

6 دقيقه

06:00-06:12

6 دقيقه

08:00-20:10

7 دقيقه

06:04-06:28

4 دقيقه

06:12-10:00

4 دقيقه

20:10-22:00

10 دقيقه

06:28-08:20

3:30 دقيقه

10:00-15:30

5 دقيقه

22:00-22:30

15 دقيقه

08:20-10:00

4 دقيقه

15:30-18:30

6 دقيقه

 

 

10:00-15:30

5 دقيقه

18:30-19:50

8 دقيقه

 

 

15:30-15:58

4 دقيقه

19:50-22:30

10 دقيقه

 

 

15:58-18:18

3:30 دقيقه

 

 

 

 

18:18-18:50

4 دقيقه

 

 

 

 

18:50-19:50

5 دقيقه

 

 

 

 

19:50-20:40

8 دقيقه

 

 

 

 

20:40-22:30

10 دقيقه

 

 

 

 

 


خط 2 از مبدا فرهنگسرا:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:00

12 دقيقه

05:30-06:10

10 دقيقه

06:00-08:10

10 دقيقه

06:00-06:35

7 دقيقه

06:10-06:34

8 دقيقه

08:10-20:40

7 دقيقه

06:35-06:50

5 دقيقه

06:34-06:52

6 دقيقه

20:40-21:30

10 دقيقه

06:50-07:14

4 دقيقه

06:52-10:28

4 دقيقه

21:30-22:30

15 دقيقه

07:14-09:06

3:30 دقيقه

10:28-16:22

5 دقيقه

 

 

09:06-10:18

4 دقيقه

16:22-18:58

6 دقيقه

 

 

10:18-15:52

5 دقيقه

18:58-20:50

8 دقيقه

 

 

15:52-16:36

4 دقيقه

20:50-22:00

10 دقيقه

 

 

16:36-18:56

3:30 دقيقه

22:00-22:30

15 دقيقه

 

 

18:56-19:32

4 دقيقه

 

 

 

 

19:32-20:42

5 دقيقه

 

 

 

 

20:42-21:10

7 دقيقه

 

 

 

 

21:10-22:00

10 دقيقه

 

 

 

 

22:00-22:30

15 دقيقه

 

 

 

 

 


خط 3 از مبدا آزادگان:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-09:07

7 دقيقه

05:30-20:30

9 دقيقه

06:00-21:00

12 دقيقه

09:07-14:58

9 دقيقه

20:30-21:30

10 دقيقه

21:00-22:30

15 دقيقه

14:58-15:46

8 دقيقه

21:30-22:30

15 دقيقه

 

 

15:46-21:10

7 دقيقه

 

 

 

 

21:10-21:30

10 دقيقه

 

 

 

 

21:30-22:30

15 دقيقه

 

 

 

 

 


خط 3 از مبدا قائم:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:00

15 دقيقه

05:30-06:00

15 دقيقه

06:00-06:30

15 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:30-21:30

12 دقيقه

06:30-09:39

7 دقيقه

06:30-21:20

9 دقيقه

21:30-22:30

15 دقيقه

09:39-15:57

9 دقيقه

21:20-22:00

10 دقيقه

 

 

15:57-21:40

7 دقيقه

22:00-22:30

15 دقيقه

 

 

21:40-22:30

10 دقيقه

 

 

 

 

 


خط 4 از مبدا کلاهدوز:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:42

6 دقيقه

05:30-05:54

8 دقيقه

06:00-07:40

10 دقيقه

05:42-06:10

4 دقيقه

05:54-19:18

6 دقيقه

07:40-19:30

7 دقيقه

06:10-08:02

3/5 دقيقه

19:18-20:30

8 دقيقه

19:30-22:30

10 دقيقه

08:02-09:22

4 دقيقه

20:30-22:30

10 دقيقه

 

 

09:22-10:22

5 دقيقه

 

 

 

 

10:22-13:52

6 دقيقه

 

 

 

 

13:52-15:32

5 دقيقه

 

 

 

 

15:32-16:00

4 دقيقه

 

 

 

 

16:00-17:52

3/5 دقيقه

 

 

 

 

17:52-20:00

4 دقيقه

 

 

 

 

20:00-20:48

6 دقيقه

 

 

 

 

20:48-21:20

8 دقيقه

 

 

 

 

21:20-22:30

10 دقيقه

 

 

 

 

 


خط 4 از مبدا ارم سبز:

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:10

8 دقيقه

05:32-06:10

8 دقيقه

06:00-08:20

10 دقيقه

06:10-06:22

6 دقيقه

06:10-19:52

6 دقيقه

08:20-20:00

7 دقيقه

06:22-06:38

4 دقيقه

19:52-20:40

8 دقيقه

20:00-22:30

10 دقيقه

06:38-08:44

3/5 دقيقه

20:40-22:30

6 دقيقه

 

 

08:44-10:00

4 دقيقه

 

 

 

 

10:00-11:20

5 دقيقه

 

 

 

 

11:20-14:50

6 دقيقه

 

 

 

 

14:50-16:10

5 دقيقه

 

 

 

 

16:10-16:42

4 دقيقه

 

 

 

 

16:42-18:34

3/5 دقيقه

 

 

 

 

18:34-20:42

4 دقيقه

 

 

 

 

20:42-21:12

6 دقيقه

 

 

 

 

21:12-22:00

8 دقيقه

 

 

 

 

22:00-22:30

10 دقيقه

 

 

 

 

 


همچنین خط 5 که شامل قطارهای اکسپرس میباشد و به سمت کرج حرکت میکنند نیز در زیر آورده شده است.

خط 5 به سمت گلشهر:

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

تهران (صادقيه)

7:30-7:15-7:00-6:45-6:30
10:00-9:30-9:00-8:30-8:00
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
17:00-16:40-16:20-16:00-15:30
18:40-18:20-18:00-17:40-17:20
20:20-20:00-19:40-19:20-19:00
21:00-20:40

 8:30-8:00-7:30-7:00-6:30

11:00-10:30-10:30-9:30-9:00

13:30-13:00-12:30-12:00-11:30

15:20-15:00-14:40-14:20-14:00

17:00-16:40-16:20-16:00-15:40

18:40-18:20-18:00-17:40-17:20

21:00-20:30-20:00-19:30-19:00

ارم سبز

19:27-18:27

------

 


خط 5 به سمت تهران (صادقیه):

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

گلشهر

06:40-6:20-6:00-5:40-5:15

8:20-8:00-7:40-7:20-7:00

10:00-9:40-9:20-9:00-8:40

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30

15:00-14:30-14:00-13:30-13:00

17:30-17:00-16:30-16:00-15:30

20:00-19:30-19:00-18:30-18:00

21:00-20:30

6:40-6:20-6:00-5:40-5:15

8:20-8:00-7:40-7:20-7:00

10:00-9:40-9:20-9:00-8:40

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30

15:00-14:30-14:00-13:30-13:00

17:30-17:00-16:30-16:00-15:30

20:00-19:30-19:00-18:30-18:00

21:00-20:30

 

محمدشهر

7:10-6:30-5:50 

7:10 

كرج

7:15-6:35-5:55 

7:15 

وردآورد

7:31-6:51-6:11 

7:31 

 


ساعت شروع به کار و راهنمای خطوط مترو تهران


نقشه متروی تهران بر این اساس است که در نهایت این شهر 7 خط فعال داشته باشد؛ امروز تمام این خطوط مورد بهره برداری قرار گرفته اند اما هنوز تمام ایستگاه های آنها افتتاح نشده اند. البته خطوط فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی به عنوان خطوط فرعی متروی تهران، افتتاح شده و قابل استفاده اند.

*اگر می خواهید به برنامه زمان بندی دقیق متروی شهر تهران دسترسی داشته باشید می توانید به این لینک بروید.

*اگر می خواهید در مورد تک تک ایستگاه ها و امکانات و خدمات موجود در آنها اطلاعات بیشتری به دست بیاورید به این لینک مراجعه کنید.

خط ۱ | خط تجریش-کهریزک

این خط از تجریش در شمال تهران آغاز شده و به کهریزک در جنوب تهران ختم می شود. رنگ این خط قرمز است و در ایستگاه شهید بهشتی با خط 3، در ایستگاه دروازه دولت با خط ۴، در ایستگاه میدان محمدیه با خط 7 و در ایستگاه میدان امام خمینی با خط ۲ تعویض خط دارد. از خط یک همچنین می توانید برای رسیدن به فرودگاه امام خمینی استفاده کنید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط 2 | خط صادقیه-فرهنگسرا

این خط از صادقیه در غرب تهران آغاز می شود و در پایان به ایستگاه فرهنگسرا می رسد. رنگ مورد استفاده این خط آبی پررنگ است و از سمت ایستگاه صادقیه به متروی کرج وصل می شود. این خط در ایستگاه های شادمان و دروازه شمیران با خط ۴، ایستگاه نواب صفوی با خط 7، ایستگاه میدان امام حسین در خط 6 و امام خمینی با خط ۱ تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۳ | خط قائم-آزادگان

این خط از ایستگاه آزادگان در جنوب تهران شروع می شود و به ایستگاه قائم در شمال شرق تهران می رسد. رنگ مورد استفاده این خط آبی کمرنگ است. این خط در ایستگاه شهید بهشتی با خط ۱، ایستگاه تئاتر شهر با خط 4 و ایستگاه مهدیه با خط 7 تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۴ | خط ارم سبز-شهید کلاهدوز

این خط از ایستگاه ارم سبز در غرب تهران آغاز شده و به ایستگاه کلاهدوز در شرق ختم می شود. رنگ مورد استفاده این خط زرد است و در ایستگاه دروازه دولت با خط ۱، ایستگاه های دروازه شمیران و شادمان با خط ۲، در ایستگاه میدان شهدا با خط 6 و تئاتر شهر با خط 3 تعویض خط دارد. در ضمن با استفاده از این خط می توانید به فرودگاه مهرآباد دسترسی پیدا کنید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۵ | خط صادقیه-گلشهر

این خط از صادقیه در تهران شروع و به ایستگاه گلشهر در استان البرز می رسد و با رنگ سبز شناخته می شود. این خط در ایستگاه ارم سبز با خط 4 و ایستگاه صادقیه با خط 2 تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:00
اتمام ساعت کاری: 22:30


قطارهای سریع السیر گلشهر به صادقیه و برعکس


تعدادی از قطارهای خط 5 به صورت تندرو از کرج (ایستگاه گلشهر) به تهران (ایستگاه صادقیه) و برعکس، مسافران را بین دو این شهر جابه‌جا می کنند. این قطارها ساعت حرکت مشخص و دقیقی دارند و مسافران می توانند زمان رفت و آمدشان را با آنها تنظیم کنند. با استفاده از این لینک می توانید از ساعت دقیق حرکت این قطارها مطلع شوید.

خط 6 | میدان امام حسین-دولت آباد

این خط مترو که با تازگی افتتاح شده است تنها 5 ایستگاه دارد و شما را از میدان امام حسین به ایستگاه میدان شهدا می برد و در انتها در ایستگاه دولت آباد پیاده می کند. رنگ این خط صورتی ست و می توانید از ایستگاه میدان شهدا، مسیر خود را در خط 4 (خط ارم سبز-شهید کلاهدوز) ادامه دهید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط 7 | خط میدان صنعت-بسیج

این خط که با رنگ بنفش مشخص شده است، از ایستگاه میدان صنعت شروع می شود و در نهایت به ایستگاه مهدیه می رسد. این خط در ایستگاه نواب صفوی با خط 2، در ایستگاه میدان محمدیه با خط 1 و در ایستگاه مهدیه با خط 3، خط عوض می کند.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط فرودگاه مهرآباد

خط فرودگاه مهرآباد، خط فرعیِ خط 4 متروی تهران است که از ایستگاه بیمه انشعاب پیدا می کند و دو ایستگاه دارد. ایستگاه های پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد و پایانه 3 و 4 فرودگاه مهرآباد که امکان دسترسی به بخش های مختلف این فرودگاه را برای شما فراهم می کند.

شروع ساعت کاری: 05:37
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط فرودگاه امام خمینی و شهر پرند

خط فرودگاه امام خمینی، خط فرعیِ خط 1 متروی تهران است و از ایستگاه شاهد-باقرشهر انشعاب پیدا می کند. این خط شامل ایستگاه های نمایشگاه آفتاب، واوان، فرودگاه امام خمینی و شهر پرند می شود.

شروع ساعت کاری: 06:10
اتمام ساعت کاری: 20:10


ضدعفونی قطارهای مترو


با شیوع ویروس کرونا و خطر واگیری این ویروس در اماکن عمومی و وسایل نقلیه، "شرکت مترو تهران و حومه" با انتشار تصاویری از ضدعفونی کردن قطارها آمادگی خود را در برابر مقابله و ریشه کن کردن این ویروس اعلام کرد.

گرچه مسولین مترو در این روز ها در خانه ماندن مردم را توصیه میکنند اما به هرحال برا آن دسته از هموطنان عزیزی که بنا به کار های ضروری مجبور به ترک منزل هستند، خواستند که با انتشار این تصاویر اطمینان خاطر را در آنها ایجاد کنند.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

در آخر برای راهنمایی های بیشتر از خطوط و نقشه مترو تهران به آدرس اینترنتی ذکر شده در قسمت بالا مراجعه نمایید. زیرا که در ماه های اخیر تعدادی ایستگاه جدید به مترو تهران اضافه شد که اطلاعات به روز درباره این ایستگاه ها را میتوانید در وبسایت "کارناوال" به نشانی (https://www.karnaval.ir)  و "شرکت مترو تهران و حومه" به نشانی (http://metro.tehran.ir)  مشاهده نمایید.گردآوری: گروه خدمات و محصولات سیمرغ
seemorgh.com
منبع:karnaval.ir