.... اگر نمی‌توانم همیشه مال تو باشم.... اجازه بده گاهی، زمانی از آنِ تو باشم....

اگر نمی‌توانم همیشه مال تو باشم
اجازه بده گاهی، زمانی از آنِ تو باشم

و اگر نمی‌توانم گاهی، زمانی از آن تو باشم
بگذار هروقت که تو می‌گویی، کنار تو باشم

اگر نمی‌توانم دوست خوب و پاک تو باشم
اجازه بده دوست پست و کثیفِ تو باشم
اگر نمی‌توانم عشق راستینِ تو باشم
بگذار باعث سرگرمیِ تو باشم
اما مرا این طوری ترک نکن
بگذار در زندگی تو، دست کم چیزی باشم

 

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ- محمد نخستین
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: کتاب پری دریایی، شل سیلور استاین
اختصاصی سیمرغ