تتت


بدون شرح!

پسرها

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون

آبـتین   

آتـش

آتـش   

        نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین،  تـزیـین و آرایش

آذین   

   نام فرشته ای

آراد  

      ساکت

آرام   

         نام پدر زن داریوش کبـیر

آرتان 

         یکی از پهـلوانان سنـتی ایران

آرش 

     بسیار نیرومند،   پدر بزرگ داریوش کبـیر

آرشام 

         هـدف

آرمان

       یکی از شخـصیت های شاهـنامه

آرمین  

        نام باستانی ایران

آریا
      دارای خلق و خوی آریایی،   نام پسر داریوش آریامنش
         منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی آریانا
      مربوط به نژاد آریا  آرین
          آزاد آزاد
    خاص و خالص،   پاک و پاکیزه آویژه  
                پاره آتش اخـگر
         یکی از شخـصیتهای شاهـنامه اردشیر

اردلان
           یکی از شخـصیت های شاهـنامه اردوان
       یکی از شخـصیت های شاهـنامه ارژنگ
        شیر ارسلان
                 تخـت

ارشیا     

یکی از شخصیتهای شاهنامه اسفندیار 
 بنیانگذار سلسله اشکانیان  اشکان
شریک، معاون، رفیق  افشار
 نام سردار ایرانی افشین

                آرزو

امید
  شاه امیر
جاودان انوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان انوشیروان
  ادراک اورنگ
 نام یکی از شخصیتهای شاهنامه ایرج
یکی از شخصیت های شاهنامه بابک 
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز باربد
آغاز صبح بامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیان بامشاد
  بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر بردیا 
یکی از سرداران یزدگرد ساسانی برسام 
 جوان برنا
بلند بالا، نام پسر سهراب بروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب برزن
یکی از شخصیتهای شاهنامه بزرگمهر
به دین به آئین
 نگهبان بهبد
  بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه بهرام 
رنگ نیک بهرنگ
روز خوب و نیک بهروز
کسی که به نیکی زاده شده بهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه بهمن
دارای مش و کردار شایسته بهمنش
مشهور بهنام
نام شاهان هند بهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامه بیژن
ایرانی، مقدس پارسا 
نامی آذری به معنای پروردگار پاشا
 رزمجو پرشان 
یکی از شخصیت های شاهنامه پرویز 
 نام یک پیامبر پرهام
  پژمان 

        

پوریا

جستجو، جویا

پویا 
آرزو پوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد پولاد 
 آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی پهلبد 
 پیام پیام 
یکی از شخصیتهای شاهنامه پیروز
 نام برادر شاپور اول
 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X