باور میکنی یا نه

همه چیز درباره فضا-زمان و توهم گذر زمان!
بررسی علمی نحوه پایان دنیا و از بین رفتن زمین