قیمت دلار و ارز همراه با آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 21 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 21 اردیبهشت 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۹۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 20 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۵۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 19 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 19 اردیبهشت 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۲۱ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 18 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 18 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۴۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 16 اردیبهشت 1400

 قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 15 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۰۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 13 اردیبهشت 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۳۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 12 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 12 اردیبهشت 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۴۲ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 11 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۷۸ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۴۵۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 9 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۹۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۶۹۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 8 اردیبهشت 1400

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۹۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۶۹۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 7 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۹۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 6 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰میلیون و ۷۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 5 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 5 اردیبهشت 1400

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۱۱ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 4 اردیبهشت 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۸ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰میلیون و ۸۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1 اردیبهشت 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1 اردیبهشت 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۱۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۲۵۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 31 فروردین 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 31 فروردین 1400

 قیمت طلا و سکه در بازار آزاد، امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 30 فروردین 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 30 فروردین 1400

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۳۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 29 فروردین 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 29 فروردین 1400

  هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۳۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 28 فروردین 1400

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 28 فروردین 1400

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۴۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان است.