تازه های بیشتر بدانیم


بدون شرح!

پسرها

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون

آبـتین   

آتـش

آتـش   

        نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین،  تـزیـین و آرایش

آذین   

   نام فرشته ای

آراد  

      ساکت

آرام   

         نام پدر زن داریوش کبـیر

آرتان 

         یکی از پهـلوانان سنـتی ایران

آرش 

     بسیار نیرومند،   پدر بزرگ داریوش کبـیر

آرشام 

         هـدف

آرمان

       یکی از شخـصیت های شاهـنامه

آرمین  

        نام باستانی ایران

آریا
      دارای خلق و خوی آریایی،   نام پسر داریوشآریامنش
         منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریاییآریانا
      مربوط به نژاد آریا  آرین
          آزاد آزاد
    خاص و خالص،   پاک و پاکیزهآویژه  
                پاره آتشاخـگر
         یکی از شخـصیتهای شاهـنامهاردشیر

اردلان
           یکی از شخـصیت های شاهـنامهاردوان
       یکی از شخـصیت های شاهـنامهارژنگ
        شیرارسلان
                 تخـت

ارشیا     

یکی از شخصیتهای شاهنامهاسفندیار 
 بنیانگذار سلسله اشکانیان اشکان
شریک، معاون، رفیق افشار
 نام سردار ایرانیافشین

                آرزو

امید
  شاهامیر
جاودانانوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیانانوشیروان
  ادراکاورنگ
 نام یکی از شخصیتهای شاهنامهایرج
یکی از شخصیت های شاهنامهبابک 
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیانبامشاد
 بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ربردیا 
یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبرسام 
 جوانبرنا
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسببرزن
یکی از شخصیتهای شاهنامهبزرگمهر
به دینبه آئین
 نگهبانبهبد
 بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامهبهرام 
رنگ نیکبهرنگ
روز خوب و نیکبهروز
کسی که به نیکی زاده شدهبهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامهبهمن
دارای مش و کردار شایستهبهمنش
مشهوربهنام
نام شاهان هندبهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامهبیژن
ایرانی، مقدسپارسا 
نامی آذری به معنای پروردگارپاشا
 رزمجوپرشان 
یکی از شخصیت های شاهنامهپرویز 
 نام یک پیامبرپرهام
 پژمان 

        

پوریا

جستجو، جویا

پویا 
آرزوپوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقبادپولاد 
 آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانیپهلبد 
 پیامپیام 
یکی از شخصیتهای شاهنامهپیروز
 نام برادر شاپور اول
 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X