سیمرغ

قتل دختر جوان با شلیک گلوله در نازی آباد
جسد دختر جوانی که صبح امروز با شلیک گلوله به قتل رسیده بود، به پزشکی قانونی منتقل شد.
اختصاصی سیمرغ