سلامت

دلیل پوسته پوسته شدن لب ها چیست
یک متخصص پوست و مو برای پوسته پوسته شدن لبها و یا ترک خوردن آن، به خشکی پوست لب اشاره کرد و گفت: خشکی پوست لب، علتهای مختلفی دارد که بعد از بررسی علت، می توان برای رفع آن اقدام کرد پوسته پوسته شدن لب ها دکتر سید مسعود داودی، شایعترین علت پوسته شدن…

 
X