پربیننده های سیمرغ
آرزو شایانفر همسر فریدون زندی به عنوان زن نمونه هفته انتخاب شد! عکس
همسر فریدون زندی به خاطر کارهای هنری اش به عنوان زن نمونه هفته انتخاب شد.