پربیننده های سیمرغ
سکوت نامزد سابق پیکه درباره خیانت وی و آشنایی با شکیرا شکست
نامزد سابق پیکه درباره نحوه آشنا شدن پیکه و شکیرا و همچنین جدایی خودش از پیکه گفت.