سیمرغسیمرغ
entertainment-top-1

کارت پستال روز معلم

معلم ها مثل درخت می مونن...
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
کلمات قادر نیستند یاری کنند مرا...
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
این کارت پستال را برایت می فرستم به…
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
روز معلم بر تو آموزگار عزیزم مبارک…
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
یادداشتی برای اینکه بگویم...
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
واقعا نمی دونم وقتی ما کلاس رو روی…
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
امروز روز معلم است...
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم
در روز معلم می خواهم بگویم...
کارت پستال متحرک ویژه روز معلم

entertainment-left-2
 
X