كسانی كه به طرف عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند.. كسانی كه برعكس عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند.. كسانی كه از خطوط عمودی استفاده می‌كنند..
كسانی كه به طرف عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند انسان‌هایی منطقی هستند.
 
كسانی كه برعكس عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند.
 
كسانی كه از خطوط عمودی استفاده می‌كنند لجاجت و پافشاری در امور دارند. 
 
كسانی كه از خطوط افقی استفاده می‌كنند انسان‌های منظمی هستند.
 
كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند.
 
كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكاك هستند.
 
كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.
 
كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.
 
كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.
 
كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند، كسانی هستند كه می‌خواهند به قله برسند.
 
 بی‌شك بیان مطالب افكار مختلف، نشانه تائید آن نمی‌باشد.
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ(www.seemorgh.com/entertainment)