کارهایی که نماینده های مجلس نباید انجام بدهند اما
نماینده مجلس چیکار نباید بکنه؟در حاشیه نزد‌یک شد‌ن به روز رأی گیری.

وظایف نماینده مجلس را تعریف کنید

نماینده مجلس چیکار نباید بکنه؟

نماینده مجلس چیکار نباید بکنه؟

منبع: روزنامه قانون