چند رسانه ایی

عکس: چهره آشنا در تجمع مخالفان CFT مقابل مجلس
ادعای عجیب یک نماینده مخالفCFT
پل بزرگ املش فرو ریخت