درخت کاری این روزهای عربستان را میتوانید در این تصویر ببینید.

 عربستان هم درخت میکارد

808405_498.jpg

 

منبع: تسنیم