خشونت به سبک شوهر اعظم
به بهانه 21 روز جهنمی برای اعظم و دخترانش!

شوهر اعظم و 21 روز شکنجه دادن

839725_631.jpg

به بهانه 21 روز جهنمی برای اعظم و دخترانش

 

منبع: وقایع اتفاقیه