باران دست قالیباف را رو کرد!
باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

باران، شهر آفتاب 4 هزار میلیاردی را بهم ریخت!

 

منبع: روزنامه شهروند