حاشیه فاصله 20 برابری فیش حقوقی
در حاشیه فاصله 20 برابری فیش حقوقی برخی مدیران و کارمندان.

 فاصله 20 برابری فیش حقوقی 

888861_821.jpg

 

منبع: روزنامه شهروند