اقدام ضد ایرانی روزنامه الریاض
اقدام ضد ایرانی روزنامه «الریاض» به بهانه انفجار‌های عربستان

ایران و اسرائیل در یک مسیر؟!

اقدام ضد ایرانی روزنامه «الریاض» به بهانه انفجار‌های عربستان

اقدام ضد ایرانی روزنامه «الریاض» به بهانه انفجار‌های عربستان

 

منبع: ارسالی کاربران