جنگ آب
«جنگ آب» در برخی استان‌های کشور و گسترش کم‌آبی در برخی نقاط جهان...

جنگ برای بی آبی

تغییر اقلیم و تنش‌های آبی شاید در برخی نقاط جهان به جنگ منجر شود

57335405.jpg

 

منبع: شهروند