شغل این روزهای سعید مرتضوی
عذرخواهی جنجالی و پر ابهام سعید مرتضوی در خصوص فاجعه کهریزک، باعث شده سلمان طاهری این کارتون را برای تداوم این رفتار منتشر کند.

تصویری از عذرخواهی جنجالی و پر ابهام سعید مرتضوی 

شغل این روزهای سعید مرتضوی

 

شغل این روزهای سعید مرتضوی

 

منبع: روزنامه شهروند