حوادث

خانم معلم زیرک، ‌دست سارقان را رو کرد
قبض رستوران سارقان را لو داد
پدر بی آبرو دخترش را در مشهر فروخت!