رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: محققان گروه پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی عمران از واحدهای فناوری مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به تولید آسفالت الیافی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی با اعلام این خبر گفت: الیاف با پیچش در میان مصالح سنگی و تثبیت جایگاه سنگدانه ها در ساختمان داخلی آسفالت، محصول یکنواختی را تولید می کند که علاوه بر افزایش مقاومت فشاری و کشش حاصل از آن در سازه آسفالتی باعث ارتقاء چسبندگی مصالح به یکدیگر می شود.

وی اصلاح خصوصیات قیر و آسفالت با استفاده از الیاف نساجی، کاهش ترک های انقباضی و انعکاسی روسازی، افزایش مقاومت در برابر خستگی، بهبود چسبندگی و بهبود تراکم را از دیگر مزایای این آسفالت ذکر کرد و افزود: با استفاده از این آسفالت، امکان ایجاد هدایت الکتریکی در سازه های آسفالتی، کاهش مصرف قیر و کاهش ضخامت روسازی و معرفی بازار جدیدی برای خرید ضایعات الیافی ایجاد می شود.

رئیس پارک فناوری اصفهان مهمترین کاربرد این آسفالت را در باندهای پرواز فرودگاه ها، محوطه های پارکینگ، روکش اسکله های بنادر و محل های عبور بارهای سنگین عنوان کرد و اظهار داشت: برای تولید این محصول بیش از یک سال فعالیت علمی و پژوهشی انجام شد و هزینه تولید آن در هریک تن تنها 50 هزار ریال است.

به گفته مصلحی، گروه پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی عمران علاوه بر چاپ خواص آسفالت الیافی در قالب یک مقاله علمی در مجله Applied Polymer Science که از معتبرترین مجلات شاخه علم