نوشیدن آب
بعضي معتقدند نوشيدن روزانه هشت ليوان آب به سلامتي فرد كمك مي كند و يا مطالعه در نور ضعيف به بينايي او صدمه مي زند...
عده اي  هستند كه مي گويند انسان تنها 10 درصد از توانايي مغز خود را به كار مي گيرد و يا تراشيدن موي پا باعث ضخيم تر شدن موهاي دوباره رشد كرده مي شود.

با اين همه بررسي هاي محققان آمريكايي درباره شواهد موجود پيرامون هفت باور عمومي حاكي از نادرستي آنها بوده است.

آنگونه كه نشريه پزشكي بريتانيا منتشر كرده پاره اي از اين باورها يا افسانه هاي علمي كاملا اشتباه بوده اند و براي اثبات درستي پاره اي ديگر نيز هيچ دليلي به دست نيامده است.

محققان دانشكده پزشكي دانشگاه اينديانا در اينديناپليس براي بررسي صحت يا سقم هر يك از اين باورها بررسي هاي جداگانه اي كرده اند.

بر اساس اين بررسي ها، محققان هيچ دليلي براي اثبات صحت نظريه نوشيدن روزانه هشت ليوان آب نيافته اند.

افسانه هاي علمي

در حقيقت، بررسي هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه نوشيدن بيش از حد آب مي تواند خطرناك باشد.

نظريه ديگري كه حاكي از استفاده تنها 8 درصد از توانايي مغز است كاملا اشتباه از آب درآمده است.

مطالعات انجام شده بر بيماراني كه دچار آسيب مغزي شده اند نشان مي دهد كه هرگونه آسيبي به هر نقطه از مغز مي تواند تاثير هميشگي و خاص خود را بر توانايي هاي ذهني، نباتي و رفتاري فرد داشته باشد.

مطالعه تصاوير مغزي نيز نشان مي دهد كه هيچ نقطه اي از مغز غيرفعال و يا ساكت نيست.

باور ديگري كه دال بر رشد مو و ناخن انسان پس از مرگ است نيز براساس تحقيقات اين گروه ناشي از خطاي ديدي است كه به دليل جمع وخشك شدن پوست انسان پس از مرگ پيش مي آيد.

بر اين اساس رشد مو و ناخن نياز به فعاليت هاي پيچيده هورموني دارد كه پس از مرگ متوقف مي شود.

ريچل وريمن، نويسنده اين گزارش علمي در نشريه پزشكي بريتانيا به بي بي سي گفت باور به اينكه تراشيدن موي پا به سريع تر شدن رويش آن و رشد موهايي تيره تر و ضخيمتر منجر مي شود، تنها توهم و خطاي ديد است.

به گفته او نوك موهاي تازه رشد كرده به دليل تراشيده شدن، برشي خشن دارد كه به ضخيم تروتيره تر ديده شدن آن كمك مي كند.

باور متخصصان بر اين است كه مطالعه در نور ضعيف به بينايي آسيبي نمي زند.

دلايل و مستندات چنداني نيز براي حمايت از لزوم خاموش كردن تلفن موبايل در بيمارستان ها به دليل تداخل امواج الكترومغناطيس به دست نيامده است.

و باور آخر، كه مي گويد خوردن بوقلمون، به دليل تريپتوفان آمينو اسيد آن فرد را خواب آلوده مي كند نيز بي اساس است.

درحقيقت بوقلمون، مرغ و گوشت چرخ كرده گاو همگي به يك مقدار داراي تريپتوفان هستند.

محققان مي گويند: " هر وعده بزرگ غذايي مي تواندبه خواب آلودگي فرد بيانجامد چرا كه گردش خون و رساندن خون به مغز را كاهش مي دهد و غذاهاي غني از پروتئين يا نشاسته مي توانند به خواب آلودگي فرد منجر شوند. شراب نيز نقشي مشابه ايفا مي كند."

دكتر ديويد توي، سردبيرنشريه شواهد باليني مي گويد: " مشكل اين است كه اغلب رد كردن يك نظريه كار دشواري است. شواهد قابل استناد زماني مهم مي شوند كه به مردم در تصميم گيري هاي دشوار درخصوص مضرات و خطرهاي پيرامونشان كمك كنند."

به گفته وي " بايد در نظر داشت كه نبود دليل و مدرك لزوما به معناي نبود تاثير نيست. بسياري از افسانه هاي علمي بي ضررند با اين همه ما همواره با شواهدي روبرو مي شويم كه با باورهاي جاري و توقعات ما مغايرت دارند."