تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد موشهايي كه در معرض هواي آلوده قرار مي‌گيرند ميزان جهش ژنتيكي در اسپرم آنها بسيار بيشتر از موشهايي است كه هواي تصفيه شده تنفس مي‌كنند.
تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد موشهايي كه در معرض هواي آلوده قرار مي‌گيرند ميزان جهش ژنتيكي در اسپرم آنها بسيار بيشتر از موشهايي است كه هواي تصفيه شده تنفس مي‌كنند.
اين يافته‌ها بيانگر ارتباط آلاينده‌هاي هوا با آسيب ارثي دي‌ان‌آ است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از شيكاگو، اين مطالعه نشان داد موشهايي كه هواي تصفيه نشده يك بزرگراه و دو كارخانه فولاد را استنشاق مي‌كردند ‪۶۰‬ درصد بيشتر از موشهايي كه در هوايي كه با فيلترهاي كارآمد تصفيه شده بود بسر مي‌بردند دچار جهش در اسپرم شدند.
محققان در اين مطالعه دو دسته موش را در شهر هميلتون كانادا بررسي كردند. يك دسته در معرض هواي آلوده قرار گرفتند و دسته ديگر هواي تصفيه شده تنفس كردند.
محققان اين موشها را پس از گذشت سه و ‪ ۱۰‬هفته بررسي كردند و دريافتند آسيب دي ان آ در اسپرم موشهايي كه در معرض هواي آلوده بودند بيشتر است.
با اين حال پس از شش هفته بهبودي در آزمايشگاه، اين آسيب تا ميزان زيادي ترميم شد.
محققان در جريان مطالعه خود متوجه شتاب يافتن سرعت جهش‌ها در اسپرم شدند.
از آنجا كه نمونه اسپرم در مدت قرار گرفتن در معرض هواي آلوده به صورت سلول بنيادي بود و اسپرم در برابر اين نوع جهش كاملا محافظت شده است محققان به اين نتيجه رسيدند كه سلولهاي بنيادي اسپرم موش در برابر آلودگي هوا آسيب‌پذير است.
اين يافته‌ها نشان مي‌دهد آلاينده‌هاي شيميايي باعث جهش‌هاي ارثي مي‌شوند.
تاييد اين نتايج و همچنين ارزيابي خطر آلودگي هوا براي انسان نيازمند تحقيقات بيشتر است.
نتايج اين تحقيق در نشريه فرهنگستان ملي علوم ‪ PNAS‬منتشر شده است.
منبع: ایرنا