اعتیاد
47.2 درصد معتادان با روش سقوط آزاد، اقدام به ترک و درمان اعتياد مي کنند که اين روش درماني بدون شک باعث عود اعتياد مي شود.

سعيد صفاتيان در گفتگو با ايسنا، گفت : سقوط آزاد يا ترک در منزل به صورت کاملا غيرعلمي و بدون نظارت پزشک ، يکي از روش هاي بسيار خطرناک درمان و ترک اعتياد است که عوارض روحي و جسمي شديدي براي معتاد به همراه دارد. وي با بيان اين که حدود 70درصد معتاداني که با سقوط آزاد اقدام به ترک مي کنند، حداکثر 6 ماه پاک مي مانند، خاطرنشان کرد: با توجه به اين که در اين روش از هيچ دارويي از جمله داروهاي نگهدارنده يا مسکن استفاده نمي شود، خطر عود اعتياد بسيار بالاست به طوري که مي توان اعلام کرد اين روش از نظر قطع وابستگي به مواد مخدر اصلا موفق نيست.
مديرکل درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برخي عوارض جسمي اين روش درماني بيان کرد: قطع دفعه اي مصرف مواد مخدر، فعاليت آدرنرژيک دستگاه عصبي مرکزي مغز را به شدت افزايش مي دهد و درصد بالايي از مرگ و ميرها در حوزه اعتياد مربوط به معتاداني است که از طريق سقوط آزاد اقدام به ترک اعتياد مي کنند.