مركز تحقيقات فناوری اطلاعات ايالات متحده پس از انجام پژوهشی اعلام كرد كه دختران بهتر و مفيد تر از پسران از كامپيوتر استفاده می كنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اینفورمیشن ویك به نقل از این مركز تحقیقات فناوری اطلاعات نوشت كه در هنگام استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دختران بهتر از پسران از استعدادهای ذاتی خود در این حوزه استفاده می كنند.
این تحقیقات نشان می دهد كه دختران 7 درصد بیشتر از پسرها در دانلود فایل ها، نوشتن اسناد و جست و جو های اینترنتی موفق هستند، همچنین آنها در ایجاد شبكه های سراسری نیز موفق تر هستند.
در تحقیقی جداگانه كه این مركز از 1000 خانواده به عمل آورده است نیز 62 درصد فرزندان خانواده ها گفته اند كه زندگی بدون كامپیوتر برایشان غیرممكن است.