بیماری های مرتبط با پرواز

این افراد سوار هواپیما نشوند