بیماری های مرتبط با پرواز

بیماری های مرتبط با پرواز

این افراد سوار هواپیما نشوند

این افراد سوار هواپیما نشوند

 سفر هوایی علیرغم راحتی که دارد، اما برای برخی افراد به هیچ عنوان توصیه نمی شود. در این مقاله بیان می شود که سوار هواپیما شدن برای چه کسانی خطرناک است.