دفاع مقدس

دفاع مقدس

شهیدی که قبرش همیشه بوی عطر می‌دهد

شهیدی که قبرش همیشه بوی عطر می‌دهد

شاید عجیب باشد اما مزار شهید دفاع مقدس احمد پلارک همیشه بوی گلاب می دهد