روز پدر

روز پدر از بهترین روزهای سال است...
یک بابای بی نظیر مثل تو همیشه...
روز پدر مبارک
خدا را شکر که انسانی چون تو که قلبش سراسر بخشش و عشق است...
برای پدری که هرگز از دست دخترش خسته نمیشه...
به یاد می آورم خاطراتم را... به زبان انگلیسی


 

X