آیا می دانستید این سلبریتی ها هم سن هستند؟
به گزارش سیمرغ بسیاری از بازیگران مشهور بالیوود هم سن و سال یکدیگر هستند که در ادامه خواهید دید.

 بازیگران مشهور هندی که در یکسال متولد شدندسوناکشی سینها و شرادا کاپورسوناکشی سینها و شرادا کاپور _سال تولد 1986
ba78cb1ecdd7e384fa85c7ad8b9694c9.jpg
مادوری دیکشت و دیپتی بھاتنگار _سال تولد 1967
هما قریشی و دیپیکا پادوکونه
هما قریشی و دیپیکا پادوکونه _سال تولد 1986

سوناکشی سینها و آیشواریا رای
ماهیما چودری و آیشواریا رای _سال تولد 1973
ناگما و کاجول
ناگما و کاجول _سال تولد 1974

آمریتا رایو و آمریتا آرورا
آمریتا رایو و آمریتا آرورا _سال تولد 1981
بابی دئول و عرفان خان
بابی دئول و عرفان خان _سال تولد 1967

بیپاشا پاسو و نرگس فخریبیپاشا پاسو و نرگس فخری _سال تولد 1979

راوینا تاندون و راوینا تاندون‬‎
راوینا تاندون واورمیلا ماتوندکار‬‎ _سال تولد 1974

آنیل کاپور و سانجای دوتآنیل کاپور و سانجای دوت _سال تولد 1959

پرابو دوا و رام کاپورپرابو دوا و رام کاپور _سال تولد 1973
دینو مورا و آکشای خانا
دینو مورا و آکشای خانا _سال تولد 1975
آنوپام خر و گلشن گرور
آنوپام خر و گلشن گرور _سال تولد 1955
سایرا بانو و شارمیلا تاگور
سایرا بانو و شارمیلا تاگور _سال تولد 1944


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ