تاریخ و تمدن جهان

عاشورا، تولد دوباره تاریخ
برفراز فرانسه + تصاویر