• آیا نوشتن کار خوبی است؟ • آیا شما باید بنویسید، تلفن کنید یا ملاقات کنید؟ انتخاب نحوه ارسال پیام، اولین قدم است.

 


1- برنامه‌ریزی جهت انتخاب روش ارسال پیام

• آیا نوشتن کار خوبی است؟
• آیا شما باید بنویسید، تلفن کنید یا ملاقات کنید؟
انتخاب نحوه ارسال پیام، اولین قدم است.

تمرین: 
 ترتیب اولویت خود را انتخاب کنید. آیا شما دراین موقعیت‌ها می‌نویسید، تلفن می‌زنید یا ملاقات می‌کنید؟
1. به مشتری تاخیر در تحویل مهمی را اطلاع می‌دهید.
2. رسید سفارش بزرگی را تایید می‌کنید.
3. روند مهمی را سر کار برای تیم‌تان تغییر می‌دهید.
4. فرصت کاری استثنایی و احتمالا پر مخاطره‌ای را به رئیس‌تان توصیه می‌کنید. 5. تقاضای کارمندی را برای افزایش حقوق رد می‌کنید.

جواب‌های توصیه شده:

1. برای توضیح، تلفن کنید یا ملاقات کنید و بعد تاییدیه را بنویسید.
2. برای تشکر، تلفن کنید، بعد تایید جزئیات را بنویسید.
3. برای روشن شدن، بنویسید و برای توضیح ملاقات کنید.
4. بنویسید و بعد رو در رو اظهار کنید.
5. برای توضیح، ملاقات کنید.

کلید‌های طلایی:

نوشتن‌ بهترین کار است وقتی که:
هیچ نیازی به بازدهی فوری نباشد.
به سند قانونی درستی نیاز باشد.
به اطلاعات و جزئیات پیچیده نیاز باشد.

تلفن کردن بهترین کار است وقتی نیازی هست به:
یک بازده لفظی فوری
مسائل استثنایی زود گذر
اطلاعات ساده

ملاقات کردن بهترین کار است وقتی که نیازی هست به:
ابراز و مشاهده اطلاعات و احساسات
بازده لفظی و غیر لفظی
اطلاعات حساس و محرمانه


...ادامه دارد


گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
منبع:کلیدهای طلایی نگارش بازرگانی/کلایو بانی- مترجم: مهین خالصی- انتشارات جیحون