10 دانشگاه ایران که از بهترین امتیاز در این رتبه بندی بهره برده اند به ترتیب دانشگاههای...

 10 دانشگاه ایران که از بهترین امتیاز در این رتبه بندی بهره برده اند به ترتیب دانشگاههای تهران با رتبه 987، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه 1035، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 1135، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه 1924، دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه 1932، دانشگاه صنعتی شریف با امتیاز 1977، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه 2035، دانشگاه شیراز با رتبه 2160، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه 2350 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 2364 اعلام شده اند.
یکی از اهداف اصلی رده بندی وب سنجی یا وبومتریک دانشگاههای دنیا ترویج نشریات اینترنتی، حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت، دسترسی به نشریات علمی الکترونیک و سایر دروس دانشگاهی است. هرچند شاخصهای وب برای اهداف رده بندی بسیار مفید هستند با وجود این بر پایه تعداد بازدیدکنندگانی که وارد یک سایت دانشگاهی شده اند استوار نشده اند بلکه این رده بندی بر اساس قابلیتها و میزان معروفیت دانشگاهها در سطح جهانی انجام می شود.
 گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع:mehrnews.com