بر اساس نتايج نظرسنجي خبرگزاري فارس، 74درصد مردم از وظايف و اختيارات مجلس آگاهي مناسبي دارند.
بر اساس اين گزارش، نظرسنجي خبرگزاري فارس كه با حجم نمونه 10 هزار و 830 نفر از افراد 18 سال به بالاي سراسر كشور به شيوه نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي در مرداد ماه سال جاري انجام شده است نشان مي دهد ميانگين شاخص آگاهي مردم از اختيارات و وظايف مجلس شوراي اسلامي 74 درصد است كه اين عدد نشان از آگاهي زياد مردم از اختيارات و وظايف مجلس دارد.
بنابر اين گزارش، 5/91 درصد از مردم در پاسخ به اين سوال كه آيا تصويب لوايح و قوانين جزء وظايف مجلس هست؟ جواب درست داده اند. همچنين 1/81 درصد از سوال شوندگان از اينكه انتخاب و استيضاح وزرا از وظايف مجلس است اطلاع درست داشته اند. اينكه آيا استيضاح رئيس جمهور جزء اختيارات و وظايف مجلس است نيز سوال ديگري بوده است كه 8/69 درصد مردم به آن پاسخ درست داده و 2/30 درصد از مردم از اين مسئله اطلاع نداشته اند.
4/60 درصد مردم نيز از اينكه نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان جزء وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي نيست، اطلاع داشته اند و 6/39 درصد مردم به اين سوال پاسخ غلط داده اند. 64 درصد از افراد مورد بررسي تحقيق و تفحص در امور مختلف جامعه را وظيفه مجلس دانسته و 9/70 درصد مردم در مواجهه با اين سوال كه آيا انتخاب شهردار جزء وظايف مجلس هست يا نه پاسخ درست داده اند.
1/81 درصد از جمعيت آماري تصويب كليات بودجه كشور را از وظايف مجلس دانسته و در اين زمينه آگاهي درستي داشته اند.
بر اساس نتايج اين نظرسنجي، مردان نسبت به زنان آگاهي بيشتري درباره اختيارات و وظايف مجلس داشته و كهنسالان نسبت به ميانسالان و جوانان، دارندگان تحصيلات عاليه نسبت به ساير گروه هاي تحصيلي، دارندگان درآمد متوسط نسبت به افراد داراي درآمد پايين و بالا ،آگاهي سياسي بيشتري داشته اند.
همچنين ساكنان شهرستان ها نسبت به مراكز استان ها و روستاها آگاهي هاي سياسي بيشتر و دقيق تري دارند كه اينها نشان دهنده آن است كه اعضاي عضو گروه هاي متوسط اجتماعي در موارد مختلف نسبت به مسايل و رخدادهاي اجتماعي حساسيت بيشتري دارند.