بعد از 90

این 4 نفر استقلال و پرسپولیس را به جرم سندسازی از آسیا حذف می کنند!
آتش بازی پرسپولیس در سرمای آزادی