فرانک لمپارد با حضور در کاخ باکینگام، مدال OBE را به خاطر خدماتی که به فوتبال بریتانیا انجام داده دریافت کرد.

به گزارش سیمرغ، مدال OBE که از طرف ملکه بریتانیا اهدا می شود، به افرادی تعلق می گیرد که خدمات ویژه ای به امپراطوری بریتانیا انجام داده اند. لمپارد(Frank Lampard) در حال حاضر برای باشگاه نیویورک سیتی(New York Cit) بازی می کند. فرانک لمپارد با حضور در کاخ باکینگام، مدال OBE را به خاطر خدماتی که به فوتبال بریتانیا انجام داده دریافت کرد.

لمپاردلمپارد
مدال OBE لمپاردمدال OBE لمپارد
لمپارد در کنار همسر و دخترانشلمپارد در کنار همسر و دخترانشتهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 
 

X