به ایده فوق العاده زیر در استفاده از فرم طبیعی چوب برای آینه دیواری توجه فرمایید
 
به ایده فوق العاده زیر در استفاده از فرم طبیعی چوب برای آینه دیواری توجه فرمایید