چهاردهمین جشن خانه بازیگر: محمود دولت آبادی و ثریا قاسمی
جشن شب بازیگر خانه تئاتر شنبه شب با حضور جمعی از هنرمندان در محل سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

محمود دولت آبادی و ثریا قاسمی در چهاردهمین جشن خانه بازیگر

در ادامه می توانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از این مراسم مشاهده نمایید:

محمود دولت آبادی

محمود دولت آبادی

ثریا قاسمی در چهاردهمین جشن شب بازیگر

ثریا قاسمی در چهاردهمین جشن شب بازیگر

محمود دولت آبادی و افشین هاشمی در چهاردهمین جشن شب بازیگر

محمود دولت آبادی و افشین هاشمی در چهاردهمین جشن شب بازیگر

ثریا قاسمی و پانته آ پناهی ها

ثریا قاسمی و پانته آ پناهی هاتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
عکاس: شهاب اسدی
اختصاصی سیمرغ