عکس های فرشته حسینی, فریبا کوثری, بیتا بیگی و ... در اکران رفتن
شب گذشته مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن با حضور عوامل تولید فیلم و برخی دیگر از هنرمندان برگزار گردید.

اکران خصوصی فیلم رفتن: فرشته حسینی, فریبا کوثری, بیتا بیگی و ...

در ادامه میتوانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن مشاهده نمایید:

مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

رویا جاویدنیا در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

رویا جاویدنیا در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

مونا کرمی در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

مونا کرمی در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

مهسا باقری در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

مهسا باقری در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

عکس  مهسا باقری

عکس  مهسا باقری

فرشته حسینی  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

فرشته حسینی  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

عکس  فرشته حسینی

عکس  فرشته حسینی 

فریبا کوثری  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

فریبا کوثری  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

عکس فریبا کوثری

عکس فریبا کوثری

عکس فریبا کوثری

عکس بیتا بیگی

بیتا بیگی  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

بیتا بیگی  در مراسم اکران خصوصی فیلم رفتن

عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ