کارتون روز: قیمت ها این شکلی کاهش یافته است!
رئیس جمهور از سال گذشته مرتب وعده داده است؛ نگران نباشید، قیمت ها پایین می آید. گویا قیمت ها از ایشان تبعیت نمی کنند

بابت قیمت ها خیال مردم راحت باشد، قط


سقوط قیمت ها از نگاه مسئولین

سقوط قیمت ها از نگاه مسئولینگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com