طنز

طنز: پسرم رَحم به بابا بکن و جیش نکن!
زنانی که سینما می روند بدحجاب ترند!