اثر کردن کافور در غذای دانشجو ها! طنز
اظهار نظر رئیس یک دانشگاه سراسری در خصوص بی رغبتی دانشجویان به فعالیت سیاسی، سوژه طنز شهرونگ شد

بالاخره کافور در غذای دانشجوها جواب داد!


واکنش های طنز به اظهار نظر رئیس یک دانشگاه سراسری

واکنش های طنز به اظهار نظر رئیس یک دانشگاه سراسریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: شهرونگ