کارتون روز: نحوه افزایش حقوق در ایران
بهرنگ جدی با انتشار کارتونی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» به موضوع افزایش قطره چکانی حقوق کارمندان در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت

اینم افزایش حقوق کارمندان!


افزایش حقوق کارمندان در ایران

افزایش حقوق کارمندان در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح بهرنگ جدی