تزیین تخم مرغ سفره هفت سین، این بار با ظروف شیشه ای متفاوت!!
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از کارهای خانم های باسلیقه قبل از شروع سال جدید است. برای نوروز امسال تخم مرغ سفره هفت سین را درون ظروف شیشه ای بچینید.

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 3

 

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : حیوانات تخم مرغی برای نوروز امسال

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 5

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 6

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین درون ظروف شیشه ای - مدل شماره 7

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ