تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از تزیینات مهم سفره هفت سین است. امسال سال خروس است و به همین بهانه تخم مرغ سفره هفت سین را به شکل خروس تزیین کنید.

مدل های تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس

بیشتر بدانید : تخم مرغ سفره هفت سین تان را اینگونه تزئین کنید

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 5

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 6

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 7

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 8

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 8

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 9

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 9

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 10

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 10

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 11

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 11

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ